v1.4.4(2021-5-21)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.4.3(2021-5-13)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.4.1(2021-4-30)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.4.0(2021-4-20)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.3.7(2021-3-4)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.3.6(2021-2-28)(*)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.3.5(2021-2-21)(*)

 • 新增:Win10X文件管理器
 • 新增:MAC文件管理器
 • 新增:双屏文件管理器
 • 新增:手机桌面式开始菜单
 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.3.2(2021-2-7)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.3.1(2021-2-4)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.3.0(2021-1-31)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.2.0(2021-1-24)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.1.8(2021-1-16)

 • 新增大量功能
 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.1.6(2021-1-8)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.5(2021-1-5)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.3(2020-12-31)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.2(2020-12-18)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.1(2020-12-12)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.0(2020-12-06)

 • 修正发现的已知BUG
 • 修正SuperX UI不正确

v1.0.9(2020-11-28)

 • 修正发现的已知BUG

v1.0.8(2020-11-22)

 • 修正发现的已知BUG

v1.0.6(2020-11-15)

 • 修正发现的已知BUG

v1.0.5(2020-11-7)

 • 修正发现的已知BUG

v1.0.3(2020-11-1)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.0.2(2020-10-25)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.0.1(2020-10-18)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.0.0(2020-10-10)

 • 多标签页的文件资源管理器
 • 多标签页的开始菜单
 • 闪电启动