v1.4.0(2021-4-20)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.3.7(2021-3-4)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.3.6(2021-2-28)

 • 修正发现的已知BUG

v1.3.5(2021-2-21)

 • 新增手机桌面样子的开始菜单
 • 修正发现的已知BUG

v1.3.2(2021-2-7)

 • 修正发现的已知BUG

v1.3.1(2021-2-4)

 • 修正发现的已知BUG

v1.3.0(2021-1-31)

 • 修正发现的已知BUG

v1.2.5(2021-1-24)

 • 重新设计上网导航
 • 修正发现的已知BUG

v1.2.2(2021-1-16)

 • 新增隐藏中列菜单项
 • 修正发现的已知BUG

v1.2.1(2021-1-8)

 • 修正发现的已知BUG

v1.2.0(2021-1-5)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.9(2020-12-31)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.8(2020-12-18)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.6(2020-12-12)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.5(2020-12-06)

 • 动态更新的添加。

v1.1.3(2020-11-28)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.2(2020-11-22)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.1(2020-11-15)

 • 修正发现的已知BUG

v1.1.0(2020-11-7)

 • 修正发现的已知BUG

v1.0.9(2020-11-1)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.0.8(2020-10-25)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.0.7(2020-10-18)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.0.5(2020-09-26)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.0.3(2020-09-16)

 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.0.2(2020-08-30)

 • 改善AI分类
 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.0.1(2020-08-24)

 • 添加索引功能
 • 修正发现的已知BUG
 • 微调部分产品使用体验

v1.0.0(2020-08-17)

 • 多标签页的开始菜单
 • AI分类
 • 智能推导